Предоставят безвъзмездно екологични отоплителни уреди на повече от 1000 домакинства в Стара Загора

Община Стара Загора започва изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Неговата цел ще бъде в период от 6 години да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, чрез закупуване на екологични отоплителни уреди на повече от 1000 домакинства в Стара Загора, подбрани по определени критерии.

На 14.12.2018 г. бе подписано Споразумението за безвъзмездна финансова помощ, с координиращ бенефициент Столична община и асоциирани бенефициенти Бургас, Русе, Монтана и Велико Търново. Общата стойност на проекта е 32, 6 млн. лв., от които 2, 9 млн. лв. са разходите, предвидени за Община Стара Загора. Съфинансирането (собствения принос) за изпълнение на дейностите от проекта от страна на Община Стара Загора е на стойност 1, 16 млн. лв.

Независимо, че Стара Загора постигна добри резултати през 2017 и 2018 г. по отношение на намаляване на емисиите от фини прахови частици ПМ10, за да се запази и поддържа постигнатото, общината подготви проект за продължаване изпълнението на мерки, насочени основно към намаляване на емисиите от битово отопление. Това е един продължителен и изискващ много усилия процес не само от страна на общинската администрация, но и от гражданите. Те, освен потърпевши от недостатъчно доброто качество на въздуха, с действията или бездействията си предизвикват и голяма част от регистрираните наднормени емисии.

Продължителността на проекта е 6 години и включва три фази на изпълнение.

В първата фаза с продължителност 18 месеца, чрез две нови стационарни измервателни станции, разположени в най-проблематичните райони от гледна точка на битовото отопление, ще бъдат проучени и измерени съдържанието на фини прахови частици и метеорологичните параметри. Инсталираните устройства ще бъдат използвани, както по време на изпълнението на проекта, така и след края му. Данните от стационарните станции ще бъдат използвани за мониторинг на въздействието на проекта, за оценка на резултатите от него, както и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване. Системата ще изпраща предупреждения в рамките на 2-3 дни преди регистрирането на очакваните превишения на дневните пределни стойности на ФПЧ10, въз основа на математическо моделиране.

Втората фаза също с продължителност 18 месеца и включва разработване и тестване на схема за преход към алтернативни форми на отопление на 80 домакинства от територията на града. Преходът ще бъде от замърсяващо гориво към чисто гориво или технология. Възможните алтернативни решения за отопление могат да включват както оборудване с универсални технически параметри (например котли, печки и др.), така и специфични решения за конкретни квартали, като например използване на съществуващи системи за газоснабдяване и др.

Последната фаза е с продължителност 3 год. и през нея ще се осъществи същинското прилагане на алтернативни форми на отопление за повече от 1000 домакинства на територията на Стара Загора. Схемата на подмяна на домакинските горивни отоплителни уреди с алтернативни, по-високо екологични, ще се прилага с предимство в кварталите, където намаляването на замърсяването е реалистично и съответства на желанието на населението да замени своите отоплителни уреди.

Закупените по проекта отоплителни уреди ще са собственост на общината и ще бъдат предоставяни на домакинствата за безвъзмездно ползване в продължение на 5 години, след този период ще се прехвърлят на домакинствата. Старите отоплителни уреди ще се предават за скрап, с цел да се гарантира тяхното извеждане от употреба.

За подбора на домакинствата, които ще бъдат включени в схемата за подмяна на отоплителните уреди, след широко обществено обсъждане ще бъдат разработени критерии за допустимост на кандидатите, включващи екологични и социални изисквания.

По проекта няма да се финансира изграждането на връзки към газовите и централните отоплителни мрежи и друга инфраструктура и оборудване, които са собственост на съответните фирми, предоставящи услугата, както и свързаните с тях такси.

Сподели:

Коментари

коментари

Админ